Parallel Greek New Testament

John 9

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Return to Index

Chapter 10

Click To Go To Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1

Stephens 1550 Textus Receptus
amhn amhn legw umin o mh eisercomenoV dia thV quraV eiV thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinoV klepthV estin kai lhsthV

Scrivener 1894 Textus Receptus
amhn amhn legw umin o mh eisercomenoV dia thV quraV eiV thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinoV klepthV estin kai lhsthV

Byzantine Majority
amhn amhn legw umin o mh eisercomenoV dia thV quraV eiV thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinoV klepthV estin kai lhsthV

Alexandrian
amhn amhn legw umin o mh eisercomenoV dia thV quraV eiV thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinoV klepthV estin kai lhsthV

Hort and Westcott
amhn amhn legw umin o mh eisercomenoV dia thV quraV eiV thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinoV klepthV estin kai lhsthV

Latin Vulgate
10:1 amen amen dico vobis qui non intrat per ostium in ovile ovium sed ascendit aliunde ille fur est et latro

King James Version
10:1 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.

American Standard Version
10:1 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the fold of the sheep, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.

Bible in Basic English
10:1 Truly I say to you, He who does not go through the door into the place where the sheep are kept, but gets in by some other way, is a thief and an outlaw.

Darby's English Translation
10:1 Verily, verily, I say to you, He that enters not in by the door to the fold of the sheep, but mounts up elsewhere, *he* is a thief and a robber;

Douay Rheims
10:1 Amen, amen I say to you: He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up another way, the same is a thief and a robber.

Noah Webster Bible
10:1 Verily, verily, I say to you, He that entereth not by the door into the sheep-fold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.

Weymouth New Testament
10:1 "In most solemn truth I tell you that the man who does not enter the sheepfold by the door, but climbs over some other way, is a thief and a robber.

World English Bible
10:1 "Most assuredly, I tell you, he who doesn`t enter by the door into the sheep fold, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber.

Young's Literal Translation
10:1 `Verily, verily, I say to you, He who is not entering through the door to the fold of the sheep, but is going up from another side, that one is a thief and a robber;

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
o de eisercomenoV dia thV quraV poimhn estin twn probatwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de eisercomenoV dia thV quraV poimhn estin twn probatwn

Byzantine Majority
o de eisercomenoV dia thV quraV poimhn estin twn probatwn

Alexandrian
o de eisercomenoV dia thV quraV poimhn estin twn probatwn

Hort and Westcott
o de eisercomenoV dia thV quraV poimhn estin twn probatwn

Latin Vulgate
10:2 qui autem intrat per ostium pastor est ovium

King James Version
10:2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.

American Standard Version
10:2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.

Bible in Basic English
10:2 He who goes in by the door is the keeper of the sheep.

Darby's English Translation
10:2 but he that enters in by the door is the shepherd of the sheep.

Douay Rheims
10:2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.

Noah Webster Bible
10:2 But he that entereth by the door, is the shepherd of the sheep.

Weymouth New Testament
10:2 But he who enters by the door is the shepherd of the sheep.

World English Bible
10:2 But he who enters in by the door is the shepherd of the sheep.

Young's Literal Translation
10:2 and he who is entering through the door is shepherd of the sheep;

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
toutw o qurwroV anoigei kai ta probata thV fwnhV autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta

Scrivener 1894 Textus Receptus
toutw o qurwroV anoigei kai ta probata thV fwnhV autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta

Byzantine Majority
toutw o qurwroV anoigei kai ta probata thV fwnhV autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta

Alexandrian
toutw o qurwroV anoigei kai ta probata thV fwnhV autou akouei kai ta idia probata fwnei kat onoma kai exagei auta

Hort and Westcott
toutw o qurwroV anoigei kai ta probata thV fwnhV autou akouei kai ta idia probata fwnei kat onoma kai exagei auta

Latin Vulgate
10:3 huic ostiarius aperit et oves vocem eius audiunt et proprias oves vocat nominatim et educit eas

King James Version
10:3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.

American Standard Version
10:3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.

Bible in Basic English
10:3 The porter lets him in; and the sheep give ear to his voice; he says over the names of the sheep, and takes them out.

Darby's English Translation
10:3 To him the porter opens; and the sheep hear his voice; and he calls his own sheep by name, and leads them out.

Douay Rheims
10:3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.

Noah Webster Bible
10:3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.

Weymouth New Testament
10:3 To him the porter opens the door, and the sheep hear his voice; and he calls his own sheep by their names and leads them out.

World English Bible
10:3 The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name, and leads them out.

Young's Literal Translation
10:3 to this one the doorkeeper doth open, and the sheep hear his voice, and his own sheep he doth call by name, and doth lead them forth;

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
kai otan ta idia probata ekbalh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasin thn fwnhn autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai otan ta idia probata ekbalh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasin thn fwnhn autou

Byzantine Majority
kai otan ta idia probata ekbalh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasin thn fwnhn autou

Alexandrian
otan ta idia panta ekbalh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasin thn fwnhn autou

Hort and Westcott
otan ta idia panta ekbalh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasin thn fwnhn autou

Latin Vulgate
10:4 et cum proprias oves emiserit ante eas vadit et oves illum sequuntur quia sciunt vocem eius

King James Version
10:4 And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.

American Standard Version
10:4 When he hath put forth all his own, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.

Bible in Basic English
10:4 When he has got them all out, he goes before them, and the sheep go after him, for they have knowledge of his voice.

Darby's English Translation
10:4 When he has put forth all his own, he goes before them, and the sheep follow him, because they know his voice.

Douay Rheims
10:4 And when he hath let out his own sheep, he goeth before them: and the sheep follow him, because they know his voice.

Noah Webster Bible
10:4 And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.

Weymouth New Testament
10:4 When he has brought out his own sheep--all of them--he walks at the head of them; and the sheep follow him, because they know his voice.

World English Bible
10:4 Whenever he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice.

Young's Literal Translation
10:4 and when his own sheep he may put forth, before them he goeth on, and the sheep follow him, because they have known his voice;

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
allotriw de ou mh akolouqhswsin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn thn fwnhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
allotriw de ou mh akolouqhswsin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn thn fwnhn

Byzantine Majority
allotriw de ou mh akolouqhswsin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn thn fwnhn

Alexandrian
allotriw de ou mh akolouqhsousin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn thn fwnhn

Hort and Westcott
allotriw de ou mh akolouqhsousin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn thn fwnhn

Latin Vulgate
10:5 alienum autem non sequuntur sed fugient ab eo quia non noverunt vocem alienorum

King James Version
10:5 And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.

American Standard Version
10:5 And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.

Bible in Basic English
10:5 They will not go after another who is not their keeper, but will go from him in flight, because his voice is strange to them.

Darby's English Translation
10:5 But they will not follow a stranger, but will flee from him, because they know not the voice of strangers.

Douay Rheims
10:5 But a stranger they follow not, but fly from him, because they know not the voice of strangers.

Noah Webster Bible
10:5 And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.

Weymouth New Testament
10:5 But a stranger they will by no means follow, but will run away from him, because they do not know the voice of strangers."

World English Bible
10:5 They will by no means follow a stranger, but will flee from him; for they don`t know the voice of strangers."

Young's Literal Translation
10:5 and a stranger they will not follow, but will flee from him, because they have not known the voice of strangers.`

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
tauthn thn paroimian eipen autoiV o ihsouV ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
tauthn thn paroimian eipen autoiV o ihsouV ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autoiV

Byzantine Majority
tauthn thn paroimian eipen autoiV o ihsouV ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autoiV

Alexandrian
tauthn thn paroimian eipen autoiV o ihsouV ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autoiV

Hort and Westcott
tauthn thn paroimian eipen autoiV o ihsouV ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autoiV

Latin Vulgate
10:6 hoc proverbium dixit eis Iesus illi autem non cognoverunt quid loqueretur eis

King James Version
10:6 This parable spake Jesus unto them: but they understood not what things they were which he spake unto them.

American Standard Version
10:6 This parable spake Jesus unto them: but they understood not what things they were which he spake unto them.

Bible in Basic English
10:6 In this Jesus was teaching them in the form of a story: but what he said was not clear to them.

Darby's English Translation
10:6 This allegory spoke Jesus to them, but they did not know what it was of which he spoke to them.

Douay Rheims
10:6 This proverb Jesus spoke to them. But they understood not what he spoke to them.

Noah Webster Bible
10:6 This parable spoke Jesus to them: but they understood not what things they were which he spoke to them.

Weymouth New Testament
10:6 Jesus spoke to them in this figurative language, but they did not understand what He meant.

World English Bible
10:6 Jesus spoke this parable to them, but they didn`t understand what he was telling them.

Young's Literal Translation
10:6 This similitude spake Jesus to them, and they knew not what the things were that he was speaking to them;

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen oun palin autois o ihsouV amhn amhn legw umin oti egw eimi h qura twn probatwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen oun palin autois o ihsouV amhn amhn legw umin oti egw eimi h qura twn probatwn

Byzantine Majority
eipen oun palin autois o ihsouV amhn amhn legw umin oti egw eimi h qura twn probatwn

Alexandrian
eipen oun palin o ihsouV amhn amhn legw umin oti egw eimi h qura twn probatwn

Hort and Westcott
eipen oun palin o ihsouV amhn amhn legw umin egw eimi h qura twn probatwn

Latin Vulgate
10:7 dixit ergo eis iterum Iesus amen amen dico vobis quia ego sum ostium ovium

King James Version
10:7 Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.

American Standard Version
10:7 Jesus therefore said unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.

Bible in Basic English
10:7 So Jesus said again, Truly I say to you, I am the door of the sheep.

Darby's English Translation
10:7 Jesus therefore said again to them, Verily, verily, I say to you, I am the door of the sheep.

Douay Rheims
10:7 Jesus therefore said to them again: Amen, amen I say to you, I am the door of the sheep.

Noah Webster Bible
10:7 Then said Jesus to them again, Verily, verily, I say to you, I am the door of the sheep.

Weymouth New Testament
10:7 Again therefore Jesus said to them, "In most solemn truth I tell you that I am the Door of the sheep.

World English Bible
10:7 Jesus therefore said to them again, "Most assuredly, I tell you, I am the sheep`s door.

Young's Literal Translation
10:7 Jesus said therefore again to them, `Verily, verily, I say to you -- I am the door of the sheep;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
panteV osoi pro emou hlqon kleptai eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata

Scrivener 1894 Textus Receptus
panteV osoi pro emou hlqon kleptai eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata

Byzantine Majority
panteV osoi hlqon kleptai eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata

Alexandrian
panteV osoi hlqon [pro emou] kleptai eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata

Hort and Westcott
panteV osoi hlqon pro emou kleptai eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata

Latin Vulgate
10:8 omnes quotquot venerunt fures sunt et latrones sed non audierunt eos oves

King James Version
10:8 All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them.

American Standard Version
10:8 All that came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them.

Bible in Basic English
10:8 All who came before me are thieves and outlaws: but the sheep did not give ear to them.

Darby's English Translation
10:8 All whoever came before me are thieves and robbers; but the sheep did not hear them.

Douay Rheims
10:8 All others, as many as have come, are thieves and robbers: and the sheep heard them not.

Noah Webster Bible
10:8 All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them.

Weymouth New Testament
10:8 All who have come before me are thieves and robbers; but the sheep would not listen to them.

World English Bible
10:8 All who came before me are thieves and robbers, but the sheep didn`t listen to them.

Young's Literal Translation
10:8 all, as many as came before me, are thieves and robbers, but the sheep did not hear them;

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
egw eimi h qura di emou ean tiV eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw eimi h qura di emou ean tiV eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei

Byzantine Majority
egw eimi h qura di emou ean tiV eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei

Alexandrian
egw eimi h qura di emou ean tiV eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei

Hort and Westcott
egw eimi h qura di emou ean tiV eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei

Latin Vulgate
10:9 ego sum ostium per me si quis introierit salvabitur et ingredietur et egredietur et pascua inveniet

King James Version
10:9 I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.

American Standard Version
10:9 I am the door; by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and go out, and shall find pasture.

Bible in Basic English
10:9 I am the door: if any man goes in through me he will have salvation, and will go in and go out, and will get food.

Darby's English Translation
10:9 I am the door: if any one enter in by me, he shall be saved, and shall go in and shall go out and shall find pasture.

Douay Rheims
10:9 I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved: and he shall go in, and go out, and shall find pastures.

Noah Webster Bible
10:9 I am the door: by me if any man shall enter he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.

Weymouth New Testament
10:9 I am the Door. If any one enters by me, he will find safety, and will go in and out and find pasture.

World English Bible
10:9 I am the door. If anyone enters in by me, he will be saved, and will go in and go out, and will find pasture.

Young's Literal Translation
10:9 I am the door, through me if any one may come in, he shall be saved, and he shall come in, and go out, and find pasture.

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
o klepthV ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsin kai perisson ecwsin

Scrivener 1894 Textus Receptus
o klepthV ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsin kai perisson ecwsin

Byzantine Majority
o klepthV ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsin kai perisson ecwsin

Alexandrian
o klepthV ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsin kai perisson ecwsin

Hort and Westcott
o klepthV ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsin kai perisson ecwsin

Latin Vulgate
10:10 fur non venit nisi ut furetur et mactet et perdat ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant

King James Version
10:10 The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have [it] more abundantly.

American Standard Version
10:10 The thief cometh not, but that he may steal, and kill, and destroy: I came that they may have life, and may have it abundantly.

Bible in Basic English
10:10 The thief comes only to take the sheep and to put them to death: he comes for their destruction: I have come so that they may have life and have it in greater measure.

Darby's English Translation
10:10 The thief comes not but that he may steal, and kill, and destroy: I am come that they might have life, and might have it abundantly.

Douay Rheims
10:10 The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they may have life, and may have it more abundantly.

Noah Webster Bible
10:10 The thief cometh not, but to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they may have life, and that they may have it more abundantly.

Weymouth New Testament
10:10 The thief comes only to steal and kill and destroy: I have come that they may have Life, and may have it in abundance.

World English Bible
10:10 The thief only comes to steal, kill, and destroy. I came that they may have life, and may have it abundantly.

Young's Literal Translation
10:10 `The thief doth not come, except that he may steal, and kill, and destroy; I came that they may have life, and may have it abundantly.

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
egw eimi o poimhn o kaloV o poimhn o kaloV thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw eimi o poimhn o kaloV o poimhn o kaloV thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn

Byzantine Majority
egw eimi o poimhn o kaloV o poimhn o kaloV thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn

Alexandrian
egw eimi o poimhn o kaloV o poimhn o kaloV thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn

Hort and Westcott
egw eimi o poimhn o kaloV o poimhn o kaloV thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn

Latin Vulgate
10:11 ego sum pastor bonus bonus pastor animam suam dat pro ovibus

King James Version
10:11 I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep.

American Standard Version
10:11 I am the good shepherd: the good shepherd layeth down his life for the sheep.

Bible in Basic English
10:11 I am the good keeper of sheep: the good keeper gives his life for the sheep.

Darby's English Translation
10:11 I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep:

Douay Rheims
10:11 I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for his sheep.

Noah Webster Bible
10:11 I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep.

Weymouth New Testament
10:11 "I am the Good Shepherd. A good shepherd lays down his very life for the sheep.

World English Bible
10:11 I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.

Young's Literal Translation
10:11 `I am the good shepherd; the good shepherd his life layeth down for the sheep;

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
o misqwtoV de kai ouk wn poimhn ou ouk eisin ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsin ta probata kai feugei kai o lukoV arpazei auta kai skorpizei ta probata

Scrivener 1894 Textus Receptus
o misqwtoV de kai ouk wn poimhn ou ouk eisin ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsin ta probata kai feugei kai o lukoV arpazei auta kai skorpizei ta probata

Byzantine Majority
o misqwtoV de kai ouk wn poimhn ou ouk eisin ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsin ta probata kai feugei kai o lukoV arpazei auta kai skorpizei ta probata

Alexandrian
o misqwtoV kai ouk wn poimhn ou ouk estin ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsin ta probata kai feugei kai o lukoV arpazei auta kai skorpizei

Hort and Westcott
o misqwtoV kai ouk wn poimhn ou ouk estin ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsin ta probata kai feugei kai o lukoV arpazei auta kai skorpizei

Latin Vulgate
10:12 mercennarius et qui non est pastor cuius non sunt oves propriae videt lupum venientem et dimittit oves et fugit et lupus rapit et dispergit oves

King James Version
10:12 But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth: and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep.

American Standard Version
10:12 He that is a hireling, and not a shepherd, whose own the sheep are not, beholdeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf snatcheth them, and scattereth them:

Bible in Basic English
10:12 He who is a servant, and not the keeper or the owner of the sheep, sees the wolf coming and goes in flight, away from the sheep; and the wolf comes down on them and sends them in all directions:

Darby's English Translation
10:12 but he who serves for wages, and who is not the shepherd, whose own the sheep are not, sees the wolf coming, and leaves the sheep and flees; and the wolf seizes them and scatters the sheep.

Douay Rheims
10:12 But the hireling, and he that is not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and flieth: and the wolf catcheth, and scattereth the sheep:

Noah Webster Bible
10:12 But he that is a hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep.

Weymouth New Testament
10:12 The hired servant--one who is not a shepherd and does not own the sheep--no sooner sees the wolf coming than he leaves the sheep and runs away; and the wolf worries and scatters them.

World English Bible
10:12 He who is a hired hand, and not a shepherd, who doesn`t own the sheep, sees the wolf coming, leaves the sheep, and flees. The wolf snatches the sheep, and scatters them.

Young's Literal Translation
10:12 and the hireling, and not being a shepherd, whose own the sheep are not, doth behold the wolf coming, and doth leave the sheep, and doth flee; and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep;

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
o de misqwtos feugei oti misqwtoV estin kai ou melei autw peri twn probatwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de misqwtos feugei oti misqwtoV estin kai ou melei autw peri twn probatwn

Byzantine Majority
o de misqwtos feugei oti misqwtoV estin kai ou melei autw peri twn probatwn

Alexandrian
oti misqwtoV estin kai ou melei autw peri twn probatwn

Hort and Westcott
oti misqwtoV estin kai ou melei autw peri twn probatwn

Latin Vulgate
10:13 mercennarius autem fugit quia mercennarius est et non pertinet ad eum de ovibus

King James Version
10:13 The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep.

American Standard Version
10:13 he fleeth because he is a hireling, and careth not for the sheep.

Bible in Basic English
10:13 Because he is a servant he has no interest in the sheep.

Darby's English Translation
10:13 Now he who serves for wages flees because he serves for wages, and is not himself concerned about the sheep.

Douay Rheims
10:13 And the hireling flieth, because he is a hireling: and he hath no care for the sheep.

Noah Webster Bible
10:13 The hireling fleeth, because he is a hireling, and careth not for the sheep.

Weymouth New Testament
10:13 For he is only a hired servant and cares nothing for the sheep.

World English Bible
10:13 The hired hand flees because he is a hired hand, and doesn`t care for the sheep.

Young's Literal Translation
10:13 and the hireling doth flee because he is an hireling, and is not caring for the sheep.

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
egw eimi o poimhn o kaloV kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw eimi o poimhn o kaloV kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn

Byzantine Majority
egw eimi o poimhn o kaloV kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn

Alexandrian
egw eimi o poimhn o kaloV kai ginwskw ta ema kai ginwskousi me ta ema

Hort and Westcott
egw eimi o poimhn o kaloV kai ginwskw ta ema kai ginwskousin me ta ema

Latin Vulgate
10:14 ego sum pastor bonus et cognosco meas et cognoscunt me meae

King James Version
10:14 I am the good shepherd, and know my [sheep], and am known of mine.

American Standard Version
10:14 I am the good shepherd; and I know mine own, and mine own know me,

Bible in Basic English
10:14 I am the good keeper; I have knowledge of my sheep, and they have knowledge of me,

Darby's English Translation
10:14 I am the good shepherd; and I know those that are mine, and am known of those that are mine,

Douay Rheims
10:14 I am the good shepherd; and I know mine, and mine know me.

Noah Webster Bible
10:14 I am the good shepherd, and know my sheep, and am known by mine.

Weymouth New Testament
10:14 "I am the Good Shepherd. And I know my sheep and my sheep know me,

World English Bible
10:14 I am the good shepherd. I know my own, and I`m known by my own;

Young's Literal Translation
10:14 `I am the good shepherd, and I know my sheep, and am known by mine,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
kaqwV ginwskei me o pathr kagw ginwskw ton patera kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kaqwV ginwskei me o pathr kagw ginwskw ton patera kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn

Byzantine Majority
kaqwV ginwskei me o pathr kagw ginwskw ton patera kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn

Alexandrian
kaqwV ginwskei me o pathr kagw ginwskw ton patera kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn

Hort and Westcott
kaqwV ginwskei me o pathr kagw ginwskw ton patera kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn

Latin Vulgate
10:15 sicut novit me Pater et ego agnosco Patrem et animam meam pono pro ovibus

King James Version
10:15 As the Father knoweth me, even so know I the Father: and I lay down my life for the sheep.

American Standard Version
10:15 even as the Father knoweth me, and I know the Father; and I lay down my life for the sheep.

Bible in Basic English
10:15 Even as the Father has knowledge of me and I of the Father; and I am giving my life for the sheep.

Darby's English Translation
10:15 as the Father knows me and I know the Father; and I lay down my life for the sheep.

Douay Rheims
10:15 As the Father knoweth me, and I know the Father: and I lay down my life for my sheep.

Noah Webster Bible
10:15 As the Father knoweth me, even so I know the Father: and I lay down my life for the sheep.

Weymouth New Testament
10:15 just as the Father knows me and I know the Father; and I am laying down my life for the sheep.

World English Bible
10:15 even as the Father knows me, and I know the Father. I lay down my life for the sheep.

Young's Literal Translation
10:15 according as the Father doth know me, and I know the Father, and my life I lay down for the sheep,

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
kai alla probata ecw a ouk estin ek thV aulhV tauthV kakeina me dei agagein kai thV fwnhV mou akousousin kai genhsetai mia poimnh eiV poimhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai alla probata ecw a ouk estin ek thV aulhV tauthV kakeina me dei agagein kai thV fwnhV mou akousousin kai genhsetai mia poimnh eiV poimhn

Byzantine Majority
kai alla probata ecw a ouk estin ek thV aulhV tauthV kakeina me dei agagein kai thV fwnhV mou akousousin kai genhsetai mia poimnh eiV poimhn

Alexandrian
kai alla probata ecw a ouk estin ek thV aulhV tauthV kakeina dei me agagein kai thV fwnhV mou akousousin kai genhsontai mia poimnh eiV poimhn

Hort and Westcott
kai alla probata ecw a ouk estin ek thV aulhV tauthV kakeina dei me agagein kai thV fwnhV mou akousousin kai genhsontai mia poimnh eiV poimhn

Latin Vulgate
10:16 et alias oves habeo quae non sunt ex hoc ovili et illas oportet me adducere et vocem meam audient et fiet unum ovile unus pastor

King James Version
10:16 And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, [and] one shepherd.

American Standard Version
10:16 And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice: and they shall become one flock, one shepherd.

Bible in Basic English
10:16 And I have other sheep which are not of this field: I will be their guide in the same way, and they will give ear to my voice, so there will be one flock and one keeper.

Darby's English Translation
10:16 And I have other sheep which are not of this fold: those also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one flock, one shepherd.

Douay Rheims
10:16 And other sheep I have, that are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd.

Noah Webster Bible
10:16 And other sheep I have which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, and one shepherd.

Weymouth New Testament
10:16 I have also other sheep--which do not belong to this fold. Those also I must bring, and they will listen to my voice; and they shall become one flock under one Shepherd.

World English Bible
10:16 I have other sheep, which are not of this fold. I must bring them also, and they will hear my voice. They will become one flock with one shepherd.

Young's Literal Translation
10:16 and other sheep I have that are not of this fold, these also it behoveth me to bring, and my voice they will hear, and there shall become one flock -- one shepherd.

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
dia touto o pathr me agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn

Scrivener 1894 Textus Receptus
dia touto o pathr me agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn

Byzantine Majority
dia touto o pathr me agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn

Alexandrian
dia touto me o pathr agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn

Hort and Westcott
dia touto me o pathr agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn

Latin Vulgate
10:17 propterea me Pater diligit quia ego pono animam meam ut iterum sumam eam

King James Version
10:17 Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again.

American Standard Version
10:17 Therefore doth the Father love me, because I lay down my life, that I may take it again.

Bible in Basic English
10:17 For this reason am I loved by the Father, because I give up my life so that I may take it again.

Darby's English Translation
10:17 On this account the Father loves me, because I lay down my life that I may take it again.

Douay Rheims
10:17 Therefore doth the Father love me: because I lay down my life, that I may take it again.

Noah Webster Bible
10:17 Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I may take it again.

Weymouth New Testament
10:17 For this reason my Father loves me, because I am laying down my life in order to receive it back again.

World English Bible
10:17 Therefore the Father loves me, because I lay down my life, that I may take it again.

Young's Literal Translation
10:17 `Because of this doth the Father love me, because I lay down my life, that again I may take it;

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
oudeiV airei authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou patroV mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
oudeiV airei authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou patroV mou

Byzantine Majority
oudeiV airei authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou patroV mou

Alexandrian
oudeiV airei authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou patroV mou

Hort and Westcott
oudeiV hren authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou patroV mou

Latin Vulgate
10:18 nemo tollit eam a me sed ego pono eam a me ipso potestatem habeo ponendi eam et potestatem habeo iterum sumendi eam hoc mandatum accepi a Patre meo

King James Version
10:18 No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.

American Standard Version
10:18 No one taketh it away from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment received I from my Father.

Bible in Basic English
10:18 No one takes it away from me; I give it up of myself. I have power to give it up, and I have power to take it again. These orders I have from my Father.

Darby's English Translation
10:18 No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have authority to lay it down and I have authority to take it again. I have received this commandment of my Father.

Douay Rheims
10:18 No man taketh it away from me: but I lay it down of myself, and I have power to lay it down: and I have power to take it up again. This commandment have I received of my Father.

Noah Webster Bible
10:18 No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received from my Father.

Weymouth New Testament
10:18 No one is taking it away from me, but I myself am laying it down. I am authorized to lay it down, and I am authorized to receive it back again. This is the command I received from my Father."

World English Bible
10:18 No one takes it away from me, but I lay it down by myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. I received this commandment from my Father."

Young's Literal Translation
10:18 no one doth take it from me, but I lay it down of myself; authority I have to lay it down, and authority I have again to take it; this command I received from my Father.`

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
scisma oun palin egeneto en toiV ioudaioiV dia touV logouV toutouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
scisma oun palin egeneto en toiV ioudaioiV dia touV logouV toutouV

Byzantine Majority
scisma oun palin egeneto en toiV ioudaioiV dia touV logouV toutouV

Alexandrian
scisma palin egeneto en toiV ioudaioiV dia touV logouV toutouV

Hort and Westcott
scisma palin egeneto en toiV ioudaioiV dia touV logouV toutouV

Latin Vulgate
10:19 dissensio iterum facta est inter Iudaeos propter sermones hos

King James Version
10:19 There was a division therefore again among the Jews for these sayings.

American Standard Version
10:19 There arose a division again among the Jews because of these words.

Bible in Basic English
10:19 There was a division again among the Jews because of these words.

Darby's English Translation
10:19 There was a division again among the Jews on account of these words;

Douay Rheims
10:19 A dissension rose again among the Jews for these words.

Noah Webster Bible
10:19 There was a division therefore again among the Jews for these sayings.

Weymouth New Testament
10:19 Again there arose a division among the Jews because of these words.

World English Bible
10:19 Therefore a division arose again among the Jews because of these words.

Young's Literal Translation
10:19 Therefore, again, there came a division among the Jews, because of these words,

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete

Scrivener 1894 Textus Receptus
elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete

Byzantine Majority
elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete

Alexandrian
elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete

Hort and Westcott
elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete

Latin Vulgate
10:20 dicebant autem multi ex ipsis daemonium habet et insanit quid eum auditis

King James Version
10:20 And many of them said, He hath a devil, and is mad; why hear ye him?

American Standard Version
10:20 And many of them said, He hath a demon, and is mad; why hear ye him?

Bible in Basic English
10:20 And a number of them said, He has an evil spirit and is out of his mind; why do you give ear to him?

Darby's English Translation
10:20 but many of them said, He has a demon and raves; why do ye hear him?

Douay Rheims
10:20 And many of them said: He hath a devil, and is mad: why hear you him?

Noah Webster Bible
10:20 And many of them said, He hath a demon, and is insane; why hear ye him?

Weymouth New Testament
10:20 Many of them said, "He is possessed by a demon and is mad. Why do you listen to him?"

World English Bible
10:20 Many of them said, "He has a demon, and is mad! Why do you listen to him?"

Young's Literal Translation
10:20 and many of them said, `He hath a demon, and is mad, why do ye hear him?`

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
alloi elegon tauta ta rhmata ouk estin daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmouV anoigein

Scrivener 1894 Textus Receptus
alloi elegon tauta ta rhmata ouk estin daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmouV anoigein

Byzantine Majority
alloi elegon tauta ta rhmata ouk estin daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmouV anoigein

Alexandrian
alloi elegon tauta ta rhmata ouk estin daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmouV anoixai

Hort and Westcott
alloi elegon tauta ta rhmata ouk estin daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmouV anoixai

Latin Vulgate
10:21 alii dicebant haec verba non sunt daemonium habentis numquid daemonium potest caecorum oculos aperire

King James Version
10:21 Others said, These are not the words of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind?

American Standard Version
10:21 Others said, These are not the sayings of one possessed with a demon. Can a demon open the eyes of the blind?

Bible in Basic English
10:21 Others said, These are not the words of one who has an evil spirit. Is it possible for an evil spirit to make blind people see?

Darby's English Translation
10:21 Others said, These sayings are not those of one that is possessed by a demon. Can a demon open blind people`s eyes?

Douay Rheims
10:21 Others said: These are not the words of one that hath a devil: Can a devil open the eyes of the blind?

Noah Webster Bible
10:21 Others said, These are not the words of him that hath a demon. Can a demon open the eyes of the blind?

Weymouth New Testament
10:21 Others argued, "That is not the language of a demoniac: and can a demon open blind men's eyes?"

World English Bible
10:21 Others said, "These are not the sayings of one possessed with a demon. Can a demon open the eyes of the blind?"

Young's Literal Translation
10:21 others said, `These sayings are not those of a demoniac; is a demon able blind men`s eyes to open?`

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
egeneto de ta egkainia en tois ierosolumoiV kai ceimwn hn

Scrivener 1894 Textus Receptus
egeneto de ta egkainia en tois ierosolumoiV kai ceimwn hn

Byzantine Majority
egeneto de ta egkainia en ierosolumoiV kai ceimwn hn

Alexandrian
egeneto tote ta egkainia en tois ierosolumoiV ceimwn hn

Hort and Westcott
egeneto tote ta egkainia en toiV ierosolumoiV ceimwn hn

Latin Vulgate
10:22 facta sunt autem encenia in Hierosolymis et hiemps erat

King James Version
10:22 And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.

American Standard Version
10:22 And it was the feast of the dedication at Jerusalem:

Bible in Basic English
10:22 Then came the feast of the opening of the Temple in Jerusalem: it was winter;

Darby's English Translation
10:22 Now the feast of the dedication was celebrating at Jerusalem, and it was winter.

Douay Rheims
10:22 And it was the feast of the dedication at Jerusalem: and it was winter.

Noah Webster Bible
10:22 And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.

Weymouth New Testament
10:22 The Dedication Festival came on in Jerusalem. It was winter,

World English Bible
10:22 It was the Feast of the Dedication at Jerusalem.

Young's Literal Translation
10:22 And the dedication in Jerusalem came, and it was winter,

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
kai periepatei o ihsouV en tw ierw en th stoa tou solomwntos

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai periepatei o ihsouV en tw ierw en th stoa tou solomwntos

Byzantine Majority
kai periepatei o ihsouV en tw ierw en th stoa solomwnos

Alexandrian
kai periepatei o ihsouV en tw ierw en th stoa tou solomwnos

Hort and Westcott
kai periepatei o ihsouV en tw ierw en th stoa tou solomwnoV

Latin Vulgate
10:23 et ambulabat Iesus in templo in porticu Salomonis

King James Version
10:23 And Jesus walked in the temple in Solomon's porch.

American Standard Version
10:23 it was winter; and Jesus was walking in the temple in Solomon`s porch.

Bible in Basic English
10:23 And Jesus was walking in the Temple, in Solomon's covered way.

Darby's English Translation
10:23 And Jesus walked in the temple in the porch of Solomon.

Douay Rheims
10:23 And Jesus walked in the temple, in Solomon's porch.

Noah Webster Bible
10:23 And Jesus walked in the temple in Solomon's porch.

Weymouth New Testament
10:23 and Jesus was walking in the Temple in Solomon's Portico,

World English Bible
10:23 It was winter, and Jesus was walking in the temple, in Solomon`s porch.

Young's Literal Translation
10:23 and Jesus was walking in the temple, in the porch of Solomon,

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ewV pote thn yuchn hmwn aireiV ei su ei o cristoV eipe hmin parrhsia

Scrivener 1894 Textus Receptus
ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ewV pote thn yuchn hmwn aireiV ei su ei o cristoV eipe hmin parrhsia

Byzantine Majority
ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ewV pote thn yuchn hmwn aireiV ei su ei o cristoV eipe hmin parrhsia

Alexandrian
ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ewV pote thn yuchn hmwn aireiV ei su ei o cristoV eipe hmin parrhsia

Hort and Westcott
ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ewV pote thn yuchn hmwn aireiV ei su ei o cristoV eipon hmin parrhsia

Latin Vulgate
10:24 circumdederunt ergo eum Iudaei et dicebant ei quousque animam nostram tollis si tu es Christus dic nobis palam

King James Version
10:24 Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.

American Standard Version
10:24 The Jews therefore came round about him, and said unto him, How long dost thou hold us in suspense? If thou art the Christ, tell us plainly.

Bible in Basic English
10:24 Then the Jews came round him, saying, how long are you going to keep us in doubt? If you are the Christ, say so clearly.

Darby's English Translation
10:24 The Jews therefore surrounded him, and said to him, Until when dost thou hold our soul in suspense? If thou art the Christ, say so to us openly.

Douay Rheims
10:24 The Jews therefore came round about him, and said to him: How long dost thou hold our souls in suspense? If thou be the Christ, tell us plainly.

Noah Webster Bible
10:24 Then came the Jews around him, and said to him, How long dost thou make us to doubt? If thou art the Christ, tell us plainly.

Weymouth New Testament
10:24 when the Jews gathered round Him and kept asking Him, "How long do you mean to keep us in suspense? If you are the Christ, tell us so plainly."

World English Bible
10:24 The Jews therefore came around him and said to him, "How long will you hold us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly."

Young's Literal Translation
10:24 the Jews, therefore, came round about him, and said to him, `Till when our soul dost thou hold in suspense? if thou art the Christ, tell us freely.`

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
apekriqh autoiV o ihsouV eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patroV mou tauta marturei peri emou

Scrivener 1894 Textus Receptus
apekriqh autoiV o ihsouV eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patroV mou tauta marturei peri emou

Byzantine Majority
apekriqh autoiV o ihsouV eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patroV mou tauta marturei peri emou

Alexandrian
apekriqh autoiV o ihsouV eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patroV mou tauta marturei peri emou

Hort and Westcott
apekriqh autoiV o ihsouV eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patroV mou tauta marturei peri emou

Latin Vulgate
10:25 respondit eis Iesus loquor vobis et non creditis opera quae ego facio in nomine Patris mei haec testimonium perhibent de me

King James Version
10:25 Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father's name, they bear witness of me.

American Standard Version
10:25 Jesus answered them, I told you, and ye believe not: the works that I do in my Father`s name, these bear witness of me.

Bible in Basic English
10:25 Jesus said in answer, I have said it and you have no belief: the works which I do in my Father's name, these give witness about me.

Darby's English Translation
10:25 Jesus answered them, I told you, and ye do not believe. The works which I do in my Father`s name, these bear witness concerning me:

Douay Rheims
10:25 Jesus answered them: I speak to you, and you believe not: the works that I do in the name of my Father, they give testimony of me.

Noah Webster Bible
10:25 Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I did in my Father's name, they testify concerning me.

Weymouth New Testament
10:25 "I have told you," answered Jesus, "and you do not believe. The deeds that I do in my Father's name--they give testimony about me.

World English Bible
10:25 Jesus answered them, "I told you, and you don`t believe. The works that I do in my Father`s name, these testify about me.

Young's Literal Translation
10:25 Jesus answered them, `I told you, and ye do not believe; the works that I do in the name of my Father, these testify concerning me;

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
all umeiV ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kaqws eipon umin

Scrivener 1894 Textus Receptus
all umeiV ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kaqws eipon umin

Byzantine Majority
all umeiV ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kaqws eipon umin

Alexandrian
alla umeiV ou pisteuete oti ouk este ek twn probatwn twn emwn

Hort and Westcott
alla umeiV ou pisteuete oti ouk este ek twn probatwn twn emwn

Latin Vulgate
10:26 sed vos non creditis quia non estis ex ovibus meis

King James Version
10:26 But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.

American Standard Version
10:26 But ye believe not, because ye are not of my sheep.

Bible in Basic English
10:26 But you have no belief because you are not of my sheep.

Darby's English Translation
10:26 but ye do not believe, for ye are not of my sheep, as I told you.

Douay Rheims
10:26 But you do not believe, because you are not of my sheep.

Noah Webster Bible
10:26 But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said to you.

Weymouth New Testament
10:26 But you do not believe, because you are not my sheep.

World English Bible
10:26 But you don`t believe, because you are not of my sheep, as I told you.

Young's Literal Translation
10:26 but ye do not believe, for ye are not of my sheep,

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
ta probata ta ema thV fwnhV mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouqousin moi

Scrivener 1894 Textus Receptus
ta probata ta ema thV fwnhV mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouqousin moi

Byzantine Majority
ta probata ta ema thV fwnhV mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouqousin moi

Alexandrian
ta probata ta ema thV fwnhV mou akouousin kagw ginwskw auta kai akolouqousin moi

Hort and Westcott
ta probata ta ema thV fwnhV mou akouousin kagw ginwskw auta kai akolouqousin moi

Latin Vulgate
10:27 oves meae vocem meam audiunt et ego cognosco eas et sequuntur me

King James Version
10:27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:

American Standard Version
10:27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:

Bible in Basic English
10:27 My sheep give ear to my voice, and I have knowledge of them, and they come after me:

Darby's English Translation
10:27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me;

Douay Rheims
10:27 My sheep hear my voice: and I know them, and they follow me.

Noah Webster Bible
10:27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:

Weymouth New Testament
10:27 My sheep listen to my voice, and I know them, and they follow me.

World English Bible
10:27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.

Young's Literal Translation
10:27 according as I said to you: My sheep my voice do hear, and I know them, and they follow me,

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
kagw zwhn aiwnion didwmi autoiV kai ou mh apolwntai eiV ton aiwna kai ouc arpasei tiV auta ek thV ceiroV mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kagw zwhn aiwnion didwmi autoiV kai ou mh apolwntai eiV ton aiwna kai ouc arpasei tiV auta ek thV ceiroV mou

Byzantine Majority
kagw zwhn aiwnion didwmi autoiV kai ou mh apolwntai eiV ton aiwna kai ouc arpasei tiV auta ek thV ceiroV mou

Alexandrian
kagw didwmi autoiV zwhn aiwnion kai ou mh apolwntai eiV ton aiwna kai ouc arpasei tiV auta ek thV ceiroV mou

Hort and Westcott
kagw didwmi autoiV zwhn aiwnion kai ou mh apolwntai eiV ton aiwna kai ouc arpasei tiV auta ek thV ceiroV mou

Latin Vulgate
10:28 et ego vitam aeternam do eis et non peribunt in aeternum et non rapiet eas quisquam de manu mea

King James Version
10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any [man] pluck them out of my hand.

American Standard Version
10:28 and I give unto them eternal life; and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand.

Bible in Basic English
10:28 And I give them eternal life; they will never come to destruction, and no one will ever take them out of my hand.

Darby's English Translation
10:28 and I give them life eternal; and they shall never perish, and no one shall seize them out of my hand.

Douay Rheims
10:28 And I give them life everlasting; and they shall not perish for ever, and no man shall pluck them out of my hand.

Noah Webster Bible
10:28 And I give to them eternal life; and they shall never perish, neither shall any pluck them out of my hand.

Weymouth New Testament
10:28 I give them the Life of the Ages, and they shall never, never perish, nor shall any one wrest them from my hand.

World English Bible
10:28 I give eternal life to them. They will never perish, and no one will snatch them out of my hand.

Young's Literal Translation
10:28 and life age-during I give to them, and they shall not perish -- to the age, and no one shall pluck them out of my hand;

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
o pathr mou os dedwken moi meizwn pantwn estin kai oudeiV dunatai arpazein ek thV ceiroV tou patroV mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o pathr mou os dedwken moi meizwn pantwn estin kai oudeiV dunatai arpazein ek thV ceiroV tou patroV mou

Byzantine Majority
o pathr mou os dedwken moi meizwn pantwn estin kai oudeiV dunatai arpazein ek thV ceiroV tou patroV mou

Alexandrian
o pathr mou o dedwken moi pantwn meizon estin kai oudeiV dunatai arpazein ek thV ceiroV tou patroV

Hort and Westcott
o pathr mou o dedwken moi pantwn meizon estin kai oudeiV dunatai arpazein ek thV ceiroV tou patroV

Latin Vulgate
10:29 Pater meus quod dedit mihi maius omnibus est et nemo potest rapere de manu Patris mei

King James Version
10:29 My Father, which gave [them] me, is greater than all; and no [man] is able to pluck [them] out of my Father's hand.

American Standard Version
10:29 My Father, who hath given them unto me, is greater than all; and no one is able to snatch them out of the Father`s hand.

Bible in Basic English
10:29 That which my Father has given to me has more value than all; and no one is able to take anything out of the Father's hand.

Darby's English Translation
10:29 My Father who has given them to me is greater than all, and no one can seize out of the hand of my Father.

Douay Rheims
10:29 That which my Father hath given me, is greater than all: and no one can snatch them out of the hand of my Father.

Noah Webster Bible
10:29 My Father, who gave them to me, is greater than all; and none is able to pluck them out of my Father's hand.

Weymouth New Testament
10:29 What my Father has given me is more precious than all besides; and no one is able to wrest anything from my Father's hand.

World English Bible
10:29 My Father, who has given them to me, is greater than all. No one is able to snatch them out of my Father`s hand.

Young's Literal Translation
10:29 my Father, who hath given to me, is greater than all, and no one is able to pluck out of the hand of my Father;

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
egw kai o pathr en esmen

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw kai o pathr en esmen

Byzantine Majority
egw kai o pathr en esmen

Alexandrian
egw kai o pathr en esmen

Hort and Westcott
egw kai o pathr en esmen

Latin Vulgate
10:30 ego et Pater unum sumus

King James Version
10:30 I and [my] Father are one.

American Standard Version
10:30 I and the Father are one.

Bible in Basic English
10:30 I and my Father are one.

Darby's English Translation
10:30 I and the Father are one.

Douay Rheims
10:30 I and the Father are one.

Noah Webster Bible
10:30 I and my Father are one.

Weymouth New Testament
10:30 I and the Father are one."

World English Bible
10:30 I and the Father are one."

Young's Literal Translation
10:30 I and the Father are one.`

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
ebastasan oun palin liqouV oi ioudaioi ina liqaswsin auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
ebastasan oun palin liqouV oi ioudaioi ina liqaswsin auton

Byzantine Majority
ebastasan oun palin liqouV oi ioudaioi ina liqaswsin auton

Alexandrian
ebastasan palin liqouV oi ioudaioi ina liqaswsin auton

Hort and Westcott
ebastasan palin liqouV oi ioudaioi ina liqaswsin auton

Latin Vulgate
10:31 sustulerunt lapides Iudaei ut lapidarent eum

King James Version
10:31 Then the Jews took up stones again to stone him.

American Standard Version
10:31 The Jews took up stones again to stone him.

Bible in Basic English
10:31 Then the Jews took up stones again to send at him.

Darby's English Translation
10:31 The Jews therefore again took stones that they might stone him.

Douay Rheims
10:31 The Jews then took up stones to stone him.

Noah Webster Bible
10:31 Then the Jews took up stones again to stone him.

Weymouth New Testament
10:31 Again the Jews brought stones with which to stone Him.

World English Bible
10:31 Therefore Jews took up stones again to stone him.

Young's Literal Translation
10:31 Therefore, again, did the Jews take up stones that they may stone him;

 

32

Stephens 1550 Textus Receptus
apekriqh autoiV o ihsouV polla kala erga edeixa umin ek tou patroV mou dia poion autwn ergon liqazete me

Scrivener 1894 Textus Receptus
apekriqh autoiV o ihsouV polla kala erga edeixa umin ek tou patroV mou dia poion autwn ergon liqazete me

Byzantine Majority
apekriqh autoiV o ihsouV polla kala erga edeixa umin ek tou patroV mou dia poion autwn ergon liqazete me

Alexandrian
apekriqh autoiV o ihsouV polla erga kala edeixa umin ek tou patroV dia poion autwn ergon eme liqazete

Hort and Westcott
apekriqh autoiV o ihsouV polla erga edeixa umin kala ek tou patroV dia poion autwn ergon eme liqazete

Latin Vulgate
10:32 respondit eis Iesus multa opera bona ostendi vobis ex Patre meo propter quod eorum opus me lapidatis

King James Version
10:32 Jesus answered them, Many good works have I shewed you from my Father; for which of those works do ye stone me?

American Standard Version
10:32 Jesus answered them, Many good works have I showed you from the Father; for which of those works do ye stone me?

Bible in Basic English
10:32 Jesus said to them in answer, I have let you see a number of good works from the Father; for which of those works are you stoning me?

Darby's English Translation
10:32 Jesus answered them, Many good works have I shewn you of my Father; for which work of them do ye stone me?

Douay Rheims
10:32 Jesus answered them: Many good works I have shewed you from my Father; for which of these works do you stone me?

Noah Webster Bible
10:32 Jesus answered them, Many good works have I shown you from my Father; for which of those works do ye stone me?

Weymouth New Testament
10:32 Jesus remonstrated with them. "Many good deeds," He said, "have I shown you as coming from the Father; for which of them are you going to stone me?"

World English Bible
10:32 Jesus answered them, "I have shown you many good works from my Father. For which of those works do you stone me?"

Young's Literal Translation
10:32 Jesus answered them, `Many good works did I shew you from my Father; because of which work of them do ye stone me?`

 

33

Stephens 1550 Textus Receptus
apekriqhsan autw oi ioudaioi legontes peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmiaV kai oti su anqrwpoV wn poieiV seauton qeon

Scrivener 1894 Textus Receptus
apekriqhsan autw oi ioudaioi legontes peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmiaV kai oti su anqrwpoV wn poieiV seauton qeon

Byzantine Majority
apekriqhsan autw oi ioudaioi legontes peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmiaV kai oti su anqrwpoV wn poieiV seauton qeon

Alexandrian
apekriqhsan autw oi ioudaioi peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmiaV kai oti su anqrwpoV wn poieiV seauton qeon

Hort and Westcott
apekriqhsan autw oi ioudaioi peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmiaV kai oti su anqrwpoV wn poieiV seauton qeon

Latin Vulgate
10:33 responderunt ei Iudaei de bono opere non lapidamus te sed de blasphemia et quia tu homo cum sis facis te ipsum Deum

King James Version
10:33 The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself God.

American Standard Version
10:33 The Jews answered him, For a good work we stone thee not, but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself God.

Bible in Basic English
10:33 This was their answer: We are not stoning you for a good work but for evil words; because being a man you make yourself God.

Darby's English Translation
10:33 The Jews answered him, For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because thou, being a man, makest thyself God.

Douay Rheims
10:33 The Jews answered him: For a good work we stone thee not, but for blasphemy; and because that thou, being a man, maketh thyself God.

Noah Webster Bible
10:33 The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy, and because that thou, being a man, makest thyself God.

Weymouth New Testament
10:33 "For no good deed," the Jews replied, "are we going to stone you, but for blasphemy, and because you, who are only a man, are making yourself out to be God."

World English Bible
10:33 The Jews answered him, "We don`t stone you for a good work, but for blasphemy: because you, being a man, make yourself God."

Young's Literal Translation
10:33 The Jews answered him, saying, `For a good work we do not stone thee, but for evil speaking, and because thou, being a man, dost make thyself God.`

 

34

Stephens 1550 Textus Receptus
apekriqh autoiV o ihsouV ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa qeoi este

Scrivener 1894 Textus Receptus
apekriqh autoiV o ihsouV ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa qeoi este

Byzantine Majority
apekriqh autoiV o ihsouV ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa qeoi este

Alexandrian
apekriqh autoiV [o] ihsouV ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn oti egw eipa qeoi este

Hort and Westcott
apekriqh autoiV o ihsouV ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn oti egw eipa qeoi este

Latin Vulgate
10:34 respondit eis Iesus nonne scriptum est in lege vestra quia ego dixi dii estis

King James Version
10:34 Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?

American Standard Version
10:34 Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, ye are gods?

Bible in Basic English
10:34 In answer, Jesus said, Is there not a saying in your law, I said, You are gods?

Darby's English Translation
10:34 Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?

Douay Rheims
10:34 Jesus answered them: Is it not written in your law: I said you are gods?

Noah Webster Bible
10:34 Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?

Weymouth New Testament
10:34 "Does it not stand written in your Law," replied Jesus, "`I said, you are gods'?

World English Bible
10:34 Jesus answered them, "Isn`t it written in your law, `I said, you are gods?`

Young's Literal Translation
10:34 Jesus answered them, `Is it not having been written in your law: I said, ye are gods?

 

35

Stephens 1550 Textus Receptus
ei ekeinouV eipen qeouV proV ouV o logoV tou qeou egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei ekeinouV eipen qeouV proV ouV o logoV tou qeou egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh

Byzantine Majority
ei ekeinouV eipen qeouV proV ouV o logoV tou qeou egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh

Alexandrian
ei ekeinouV eipen qeouV proV ouV o logoV tou qeou egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh

Hort and Westcott
ei ekeinouV eipen qeouV proV ouV o logoV tou qeou egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh

Latin Vulgate
10:35 si illos dixit deos ad quos sermo Dei factus est et non potest solvi scriptura

King James Version
10:35 If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken;

American Standard Version
10:35 If he called them gods, unto whom the word of God came (and the scripture cannot be broken),

Bible in Basic English
10:35 If he said they were gods, to whom the word of God came (and the Writings may not be broken),

Darby's English Translation
10:35 If he called *them* gods to whom the word of God came (and the scripture cannot be broken),

Douay Rheims
10:35 If he called them gods, to whom to word of God was spoken, and the scripture cannot be broken;

Noah Webster Bible
10:35 If he called them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken;

Weymouth New Testament
10:35 If those to whom God's word was addressed are called gods (and the Scripture cannot be annulled),

World English Bible
10:35 If he called them gods, to whom the word of God came (and the scripture can`t be broken),

Young's Literal Translation
10:35 if them he did call gods unto whom the word of God came, (and the Writing is not able to be broken,)

 

36

Stephens 1550 Textus Receptus
on o pathr hgiasen kai apesteilen eiV ton kosmon umeiV legete oti blasfhmeiV oti eipon uioV tou qeou eimi

Scrivener 1894 Textus Receptus
on o pathr hgiasen kai apesteilen eiV ton kosmon umeiV legete oti blasfhmeiV oti eipon uioV tou qeou eimi

Byzantine Majority
on o pathr hgiasen kai apesteilen eiV ton kosmon umeiV legete oti blasfhmeiV oti eipon uioV tou qeou eimi

Alexandrian
on o pathr hgiasen kai apesteilen eiV ton kosmon umeiV legete oti blasfhmeiV oti eipon uioV tou qeou eimi

Hort and Westcott
on o pathr hgiasen kai apesteilen eiV ton kosmon umeiV legete oti blasfhmeiV oti eipon uioV tou qeou eimi

Latin Vulgate
10:36 quem Pater sanctificavit et misit in mundum vos dicitis quia blasphemas quia dixi Filius Dei sum

King James Version
10:36 Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?

American Standard Version
10:36 say ye of him, whom the Father sanctified and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?

Bible in Basic English
10:36 Do you say of him whom the Father made holy and sent into the world, Your words are evil; because I said, I am God's Son?

Darby's English Translation
10:36 do ye say of him whom the Father has sanctified and sent into the world, Thou blasphemest, because I said, I am Son of God?

Douay Rheims
10:36 Do you say of him whom the Father hath sanctified and sent into the world: Thou blasphemest, because I said, I am the Son of God?

Noah Webster Bible
10:36 Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?

Weymouth New Testament
10:36 how is it that you say to one whom the Father consecrated and sent into the world, `You are blaspheming,' because I said, `I am God's Son'?

World English Bible
10:36 Do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, `You blaspheme,` because I said, `I am the Son of God?`

Young's Literal Translation
10:36 of him whom the Father did sanctify, and send to the world, do ye say -- Thou speakest evil, because I said, Son of God I am?

 

37

Stephens 1550 Textus Receptus
ei ou poiw ta erga tou patroV mou mh pisteuete moi

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei ou poiw ta erga tou patroV mou mh pisteuete moi

Byzantine Majority
ei ou poiw ta erga tou patroV mou mh pisteuete moi

Alexandrian
ei ou poiw ta erga tou patroV mou mh pisteuete moi

Hort and Westcott
ei ou poiw ta erga tou patroV mou mh pisteuete moi

Latin Vulgate
10:37 si non facio opera Patris mei nolite credere mihi

King James Version
10:37 If I do not the works of my Father, believe me not.

American Standard Version
10:37 If I do not the works of my Father, believe me not.

Bible in Basic English
10:37 If I am not doing the works of my Father, do not have belief in me;

Darby's English Translation
10:37 If I do not the works of my Father, believe me not;

Douay Rheims
10:37 If I do not the works of my Father, believe me not.

Noah Webster Bible
10:37 If I do not the works of my Father, believe me not.

Weymouth New Testament
10:37 If the deeds I do are not my Father's deeds, do not believe me.

World English Bible
10:37 If I don`t do the works of my Father, don`t believe me.

Young's Literal Translation
10:37 if I do not the works of my Father, do not believe me;

 

38

Stephens 1550 Textus Receptus
ei de poiw kan emoi mh pisteuhte toiV ergoiV pisteusate ina gnwte kai pisteushte oti en emoi o pathr kagw en autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei de poiw kan emoi mh pisteuhte toiV ergoiV pisteusate ina gnwte kai pisteushte oti en emoi o pathr kagw en autw

Byzantine Majority
ei de poiw kan emoi mh pisteuhte toiV ergoiV pisteusate ina gnwte kai pisteushte oti en emoi o pathr kagw en autw

Alexandrian
ei de poiw kan emoi mh pisteuhte toiV ergoiV pisteuete ina gnwte kai ginwskhte oti en emoi o pathr kagw en tw patri

Hort and Westcott
ei de poiw kan emoi mh pisteuhte toiV ergoiV pisteuete ina gnwte kai ginwskhte oti en emoi o pathr kagw en tw patri

Latin Vulgate
10:38 si autem facio et si mihi non vultis credere operibus credite ut cognoscatis et credatis quia in me est Pater et ego in Patre

King James Version
10:38 But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know, and believe, that the Father [is] in me, and I in him.

American Standard Version
10:38 But if I do them, though ye believe not me, believe the works: that ye may know and understand that the Father is in me, and I in the Father.

Bible in Basic English
10:38 But if I am doing them, then have belief in the works even if you have no belief in me; so that you may see clearly and be certain that the Father is in me and I am in the Father.

Darby's English Translation
10:38 but if I do, even if ye believe not me, believe the works, that ye may know and believe that the Father is in me and I in him.

Douay Rheims
10:38 But if I do, though you will not believe me, believe the works: that you may know and believe that the Father is in me, and I in the Father.

Noah Webster Bible
10:38 But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know and believe that the Father is in me, and I in him.

Weymouth New Testament
10:38 But if they are, then even if you do not believe me, at least believe the deeds, that you may know and see clearly that the Father is in me, and that I am in the Father."

World English Bible
10:38 But if I do them, though you don`t believe me, believe the works; that you may know and believe that the Father is in me, and I in the Father."

Young's Literal Translation
10:38 and if I do, even if me ye may not believe, the works believe, that ye may know and may believe that in me is the Father, and I in Him.`

 

39

Stephens 1550 Textus Receptus
ezhtoun oun palin auton piasai kai exhlqen ek thV ceiroV autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
ezhtoun oun palin auton piasai kai exhlqen ek thV ceiroV autwn

Byzantine Majority
ezhtoun oun palin auton piasai kai exhlqen ek thV ceiroV autwn

Alexandrian
ezhtoun [oun] auton palin piasai kai exhlqen ek thV ceiroV autwn

Hort and Westcott
ezhtoun oun auton palin piasai kai exhlqen ek thV ceiroV autwn

Latin Vulgate
10:39 quaerebant ergo eum prendere et exivit de manibus eorum

King James Version
10:39 Therefore they sought again to take him: but he escaped out of their hand,

American Standard Version
10:39 They sought again to take him: and he went forth out of their hand.

Bible in Basic English
10:39 Then again they made an attempt to take him; but he got away from them.

Darby's English Translation
10:39 They sought therefore again to take him; and he went away from out of their hand

Douay Rheims
10:39 They sought therefore to take him; and he escaped out of their hands.

Noah Webster Bible
10:39 Therefore they sought again to take him; but he escaped from their hand,

Weymouth New Testament
10:39 This made them once more try to arrest Him, but He withdrew out of their power.

World English Bible
10:39 They sought again to seize him, and he went forth out of their hand.

Young's Literal Translation
10:39 Therefore were they seeking again to seize him, and he went forth out of their hand,

 

40

Stephens 1550 Textus Receptus
kai aphlqen palin peran tou iordanou eiV ton topon opou hn iwannhV to prwton baptizwn kai emeinen ekei

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai aphlqen palin peran tou iordanou eiV ton topon opou hn iwannhV to prwton baptizwn kai emeinen ekei

Byzantine Majority
kai aphlqen palin peran tou iordanou eiV ton topon opou hn iwannhV to prwton baptizwn kai emeinen ekei

Alexandrian
kai aphlqen palin peran tou iordanou eiV ton topon opou hn iwannhV to prwton baptizwn kai emeinen ekei

Hort and Westcott
kai aphlqen palin peran tou iordanou eiV ton topon opou hn iwannhV to prwton baptizwn kai emenen ekei

Latin Vulgate
10:40 et abiit iterum trans Iordanen in eum locum ubi erat Iohannes baptizans primum et mansit illic

King James Version
10:40 And went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized; and there he abode.

American Standard Version
10:40 And he went away again beyond the Jordan into the place where John was at the first baptizing; and there be abode.

Bible in Basic English
10:40 And he went again to the other side of the Jordan, to the place where John first gave baptism; and he was there for a time.

Darby's English Translation
10:40 and departed again beyond the Jordan to the place where John was baptising at the first: and he abode there.

Douay Rheims
10:40 And he went again beyond the Jordan, into that place where John was baptizing first; and there he abode.

Noah Webster Bible
10:40 And went again beyond Jordan, into the place where John at first baptized; and there he abode.

Weymouth New Testament
10:40 Then He went away again to the other side of the Jordan, to the place where John had been baptizing at first; and there He stayed.

World English Bible
10:40 He went away again beyond the Jordan into the place where John was at the first baptizing, and there he stayed.

Young's Literal Translation
10:40 and went away again to the other side of the Jordan, to the place where John was at first baptizing, and remained there,

 

41

Stephens 1550 Textus Receptus
kai polloi hlqon proV auton kai elegon oti iwannhV men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhV peri toutou alhqh hn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai polloi hlqon proV auton kai elegon oti iwannhV men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhV peri toutou alhqh hn

Byzantine Majority
kai polloi hlqon proV auton kai elegon oti iwannhV men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhV peri toutou alhqh hn

Alexandrian
kai polloi hlqon proV auton kai elegon oti iwannhV men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhV peri toutou alhqh hn

Hort and Westcott
kai polloi hlqon proV auton kai elegon oti iwannhV men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhV peri toutou alhqh hn

Latin Vulgate
10:41 et multi venerunt ad eum et dicebant quia Iohannes quidem signum fecit nullum

King James Version
10:41 And many resorted unto him, and said, John did no miracle: but all things that John spake of this man were true.

American Standard Version
10:41 And many came unto him; and they said, John indeed did no sign: but all things whatsoever John spake of this man were true.

Bible in Basic English
10:41 And a great number of people came to him, saying, John did no sign: but everything John said of this man was true.

Darby's English Translation
10:41 And many came to him, and said, John did no sign; but all things which John said of this man were true.

Douay Rheims
10:41 And many resorted to him, and they said: John indeed did no sign.

Noah Webster Bible
10:41 And many resorted to him, and said, John performed no miracle; but all things that John spoke of this man were true.

Weymouth New Testament
10:41 Large numbers of people also came to Him. Their report was, "John did not work any miracle, but all that John said about this Teacher was true."

World English Bible
10:41 Many came to him. They said, "John indeed did no sign, but everything whatever that John said about this man is true."

Young's Literal Translation
10:41 and many came unto him, and said -- `John, indeed, did no sign, and all things, as many as John said about this one were true;`

 

42

Stephens 1550 Textus Receptus
kai episteusan polloi ekei eiV auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai episteusan polloi ekei eiV auton

Byzantine Majority
kai episteusan polloi ekei eiV auton

Alexandrian
kai polloi episteusan eiV auton ekei

Hort and Westcott
kai polloi episteusan eiV auton ekei

Latin Vulgate
10:42 omnia autem quaecumque dixit Iohannes de hoc vera erant et multi crediderunt in eum

King James Version
10:42 And many believed on him there.

American Standard Version
10:42 And many believed on him there.

Bible in Basic English
10:42 And a number came to have faith in him there.

Darby's English Translation
10:42 And many believed on him there.

Douay Rheims
10:42 But all things whatsoever John said of this man, were true. And many believed in him.

Noah Webster Bible
10:42 And many believed on him there.

Weymouth New Testament
10:42 And many became believers in Him there.

World English Bible
10:42 Many believed in him there.

Young's Literal Translation
10:42 and many did believe in him there.

 

John 11

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com